EXCLUSIV La Gorj s-a semnat CCM-ul în învăţământ


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

La Nivel Judeţean – Învăţământ Preuniversitar

ÎNCHEIAT ÎNTRE

 

     UNIUNEA SINDICATELOR  LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT GORJ                                INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

           Preşedinte:                                                                                Inspector Școlar General:
    prof. Constantin Huică                                                                              prof. Ion Ișfan

 

 

    SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TG-JIU

           Preşedinte:                

    prof. Florinela Ponta                                                                                     

 

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al art. 128 şi art. 137 – 139 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată şi al pct. 25 din Anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 şi a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar.

A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Judeţului Gorj  între:

  1. 1.       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ;
  2. 2.       UNIUNEA SINDICATELOR  LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT GORJ;

–         SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TG-JIU.

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art. 1 Părţile contractante  recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea C.C.M.  şi se obligă să respecte prevederile acestuia.

Art. 2 (1) Termenul angajator desemnează:

– ISJ Gorj;

– Unităţile de învăţământ preuniversitar, reprezentate prin directori;

– Alte instituţii şi unităţi conexe învăţământului preuniversitar, subordonate ISJ Gorj, reprezentate prin directori.

(2) Termenul unitate, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. k) din Legea nr. 62/2011, republicată, desemnează:

      – Unităţile de învăţământ preuniversitar;

      – ISJ Gorj, alte instituţii şi unităţi conexe învăţământului preuniversitar, subordonate acestora.

(3) Termenul salariat desemnează persoana fizică ce prestează muncă pentru şi sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevăzuţi la alin. (1), în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată.

Art. 3 (1) C.C.M. are ca scop stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat, precum şi condiţiile specifice de muncă şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.

(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor  şi instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, avându-se în vedere prevederile prezentului contract colectiv de muncă. Angajatorul are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare şi din prezentul contract colectiv de muncă.

(3) Părţile contractante garantează aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.  pentru membrii sindicatelor semnatare ale acestuia.

Art. 4 (1) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a contractului colectiv de muncă, să nu iniţieze şi să nu susţină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din legislaţia specifică învăţământului, în vigoare la data înregistrării acestui contract, precum şi din prezentul  C.C.M.

(2) ISJ Gorj se obligă să nu iniţieze niciun act normativ şi/sau act administrativ cu caracter normativ care priveşte relaţiile de muncă, fără consultarea USLI Gorj/SLI Tg-Jiu.

(3) Eventualele completări ale prezentului C.C.M. la nivel de judeţ vor face obiectul unor noi negocieri între părţi.

Art. 5 (1) Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte pentru toţi salariaţii din învăţământ, conform art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996, republicată.

(2) Negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul celorlalte unităţii şi instituţii prevazute la Anexa 6 se face de către sindicatele împuternicite de USLI Gorj/SLI Tg-Jiu sau, conform legii, de către reprezentanţii salariaţilor, acolo unde nu există sindicate.

(3) Părţile convin plata de către salariaţii care nu sunt membri de sindicat a unei contribuţii lunare, pentru desfăşurarea negocierilor colective, contribuţie în procent de 1% din veniturile lunare brute.
(4) Conducerile ISJ Gorj şi USLI Gorj
/SLI Tg-Jiu vor comunica, printr-o adresă comună, hotărârea Comisiei Paritare de la punctul (3), tuturor unităţilor şi instituţiilor din teritoriu, în termen de 10 zile de la înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Gorj.

Art. 6 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislaţia în vigoare.

(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M. intervin reglementări legale mai favorabile salariaţilor, acestea vor face parte, de drept, din contract.

(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor dreptului comun. Dacă şi după aceasta există divergenţe, interpretarea clauzelor se va face în sensul favorabil salariaţilor.

Art. 7 (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin orice alte acte normative şi sau administrative cu caracter normativ aplicabile în materie.

(2) Orice propunere de modificare a legislaţiei în vigoare privind drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ nu poate fi făcută fără consultarea sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă în cadrul comisiei de dialog social sau, după caz, în cadrul comisiei paritare de la nivelul ministerului.

Art. 8 (1) Părţile convin să sărbătorească pe 5 Iunie Ziua Învăţătorului şi pe 5 Octombrie Ziua Mondială a Educaţiei, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestor evenimente.

(2) În perioada desfăşurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activităţile prevăzute în fişa postului a fiecărui salariat din învăţământ.

(3) Comisiile paritare de la fiecare nivel vor stabili, cu cel puţin 30 de zile înainte de fiecare eveniment prevăzut la alin. (1), modul de desfăşurare a manifestărilor ocazionate de acestea.

CAPITOLUL II

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA

Şl ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

 

Art. 9 (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de un an şi intră în vigoare la data înregistrării acestuia, cu posibilitatea de prelungire.

(2) Dacă niciuna dintre părţi nu are iniţiativa renegocierii lui anterior expirării, contractul se prelungeşte de drept, în condiţiile legii.

Art. 10 (1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, ori de câte ori convin toate părţile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 149 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.

(2)  Fiecare sindicat semnatar poate cere modificarea prezentului contract numai cu acordul scris al celuilalt sindicat semnatar.

(3)  Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă ISJ Gorj în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierii. În termen de 5 zile de la primirea cererii sindicatelor semnatare ale prezentului contract, ISJ Gorj îşi exprimă acordul scris privind modificarea clauzelor contractului.

(4) În perioada de depunere a cererii de modificare şi pe perioada negocierilor în vederea modificării contractului, ISJ Gorj se obligă să nu iniţieze şi să nu emită acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ care să încalce prevederile prezentului contract colectiv de muncă, precum şi să nu efectueze concedieri colective sau individuale din motive neimputabile salariaţilor. Sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă se obligă să nu declanşeze conflicte colective de muncă, conform Legii nr 62/2011, republicate.

(5) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional, semnat de toate părţile care au încheiat prezentul contract. Actul adiţional se transmite în scris  Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Gorj şi tuturor părţilor semnatare, producând efecte de la data înregistrării la acest minister.

Art. 11 Aplicarea contractului colectiv de muncă poale fi suspendată prin acordul de voinţă al părţilor sau în caz de forţă majoră.

Art. 12  Prezentul contract colectiv de muncă încetează:

              –  la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin la prelungirea aplicării acestuia sau nu operează prelungirea de drept;

              –  prin acordul părţilor.

Art. 13 (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar în aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de muncă, părţile convin să se constituie comisii paritare la toate nivelurile, ISJ Gorj, unităţile şi instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 care sunt împuternicite să interpreteze prevederile contractelor colective de muncă, în funcţie de condiţiile concrete, la solicitarea oricăreia dintre părţi.

(2) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi şi vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la sediul ministerului, ISJ Gorj, unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract, după caz. Nerespectarea hotărârilor comisiei paritare atrage răspunderea disciplinară sau, după caz, penală, a persoanei/persoanelor vinovate.

(3) Atribuţiile, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin Regulamentul-cadru anexă la prezentul contract colectiv de muncă, precum şi prin regulamentele comisiilor paritare anexe la contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4.

(4) În cazurile în care comisia paritară nu va soluţiona problemele care apar în aplicarea prezentului contract în termen de 15 zile de la data întrunirii, părţile contractului au dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale.

(5) Dreptul organizaţiilor sindicale de a se adresa direct instanţelor de judecată este garantat, prevederile alin. (4) neconstituind o procedură prealabilă.

Art. 14 (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.

 

 

CAPITOLUL III

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

 

Art. 15 (1) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.

(2)  Pentru personalul didactic, norma didactică de predare-învăţare, evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Orele de educaţie fizică predate de învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământ primar, care nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, vor fi remunerate în sistem de plata cu ora, ca personal necalificat.

(4)  Cadrele didactice care desfăşoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea normei didactice de predare-învăţare, evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă cu două ore pe săptămână.

(5) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar şi nedidactic este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestora sunt prevăzute în fişa individuală a postului.

Art. 16 (1) Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul preuniversitar se stabilesc, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, după consultarea obligatorie a federaţiilor sindicale semnatare. Aceste normative nu se vor situa sub nivelul celor existente la data de 1 ianuarie 2009.

(2)   Normativele de personal nu pot fi modificate ca urmare a reorganizării activităţii, decât cu acordul federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.

(3)   Pe baza acestor normative, calculul numărului de posturi se stabileşte pe unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 4, de către ISJ Gorj, ca medie pe judeţ, iar posturile se distribuie în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii acestora, după consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.

Art. 17. Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă stabilesc în detaliu normativele pentru personalul din unităţile de învăţământ special, în termen de 60 de zile de la înregistrarea acestuia la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Gorj.

Art. 18 (1) În funcţie de condiţii, în unităţile şi instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui program flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.

(2)  Orele de începere şi de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern al fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv de muncă.

(3)  Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.

(4)  În situaţii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariaţii au dreptul de a beneficia de derogări de la programul de lucru stabilit.

(5)  Liderii organizaţiilor sindicale din unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, semnatare ale prezentului contract, sunt scutiţi, la solicitarea acestora, de unele servicii, precum: tutoriat,  serviciul pe şcoală, serviciul la cantină, recensământul populaţiei şcolare şi alte activităţi extraşcolare.

(6)  Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil, la sediul său.

Art. 19 La cerere, salariaţii angajaţi cu jumătate de normă/post vor fi încadraţi cu normă/post întreagă/întreg, dacă apar norme sau fracţiuni de norme vacante de aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite, respectiv posturi ori fracţiuni de posturi de acelaşi fel şi dacă întrunesc condiţiile pentru ocuparea acestora.

Art. 20 (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2)   Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(3)   Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori a altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară, la solicitarea angajatorului.

(4)   Orele suplimentare prestate în condiţiile alin.(1)de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, conform art. 36 alin. (1) lit. d) din prezentul contract, în condiţiile legii.

(5) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de ore anual, în cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului afiliat uneia dintre  federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, al cărui membru este salariatul. 

Art. 21(1) Personalului didactic ce desfăşoară alte activităţi decât cele care fac parte din norma de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică şi de evaluare curentă i se aplică, în condiţiile legii, în mod corespunzător, prevederile art. 20 din prezentul contract.

(2) Personalul de conducere, de îndrumare şi control beneficiază, în condiţiile legii, de prevederile art. 20 din prezentul contract.

Art. 22 (1) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază, în condiţiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de bază.

(2) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-06.00.

(3) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic, conform legislaţiei în vigoare şi Regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să elaboreze acest regulament în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract colectiv de muncă.

(4)   Potrivit reglementărilor legale în materie, angajatorii asigură fondurile necesare efectuării examinărilor medicale prevăzute la alin. (3).

(5)   Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

Art. 23 (1) Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la o pauză de masă de 15 minute, care se include în programul de lucru.

(2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte prin regulamentul intern.

Art. 24 Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea în învăţământ/în muncă.

Art. 25 Salariaţii care au în îngrijire copii bolnavi în vârsta de pana la 7 ani au dreptul la reducerea programului de lucru cu până la 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea integrală în învăţământ/muncă.

Art. 26 (1) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultaţii prenatale în limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fie afectate drepturile salariate.

(2)      În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariate, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

(3)  Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat controalele medicale pentru care s-au învoit.

Art. 27 (1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu vor fi detaşate şi, după caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu ţin de persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrângerii de activitate cu excepţia situaţiei în care postul/catedra este unic(ă) la nivelul unităţii instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4 – decât cu acordul lor.

(2)    La solicitarea comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea.

(3)    Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protecţie prevăzute de O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 28 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

(2)      În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.

(3)  În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.

(4)  Sunt zile nelucrătoare:

zilele de repaus săptămânal;

– 1, 2 şi 3 ianuarie;

– prima, a doua zi şi a treia zi de Paşti, dacă se află în vacanţă;

-1 Mai;

–   prima şi a doua zi de Rusalii;

–   Adormirea Maicii Domnului;

–   30 Noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României;

–   1 Decembrie;

–   25, 26 şi 27 decembrie;

– două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.

(5) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Art. 29 (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:

–   până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare:

–   între 5 şi 15 ani vechime  24 de zile lucrătoare;

–   peste 15 ani vechime  28 de zile lucrătoare.

(2)  Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie al unităţii instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, afiliate la unul din sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului şcolar.

(3)  Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.

(4)  Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent – inclusiv cele care nu sunt incluse în salariul de bază (după caz: indemnizaţia pentru mediu rural sau localităţi izolate, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul de predare simultană, sporul de vechime în muncă, sporul pentru condiţii grele de muncă) – pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.

(5)  Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4.

(6)       Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile lucrătoare, în condiţiile legii.

(7)  Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care  se organizează în perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice.

Art. 30 (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:

a) căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare;

b) naşterea unui copil – 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare, dacă a urmat un curs de puericultură;

c) prima căsătorie a fiecărui copil – 5 zile lucrătoare;

d)decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate în întreţinere 5 zile lucrătoare;

e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului reşedinţei 5 zile lucrătoare;

f) decesul socrilor salariatului 3 zile lucrătoare;

g) schimbarea domiciliului 3 zile lucrătoare.

2) în situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.

(3)Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 31 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ.

(2)  Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ în muncă.

(3)  Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor.

Art. 32 În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului, rămas neutilizat la data decesului acesteia.

 

CAPITOLUL IV

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

 

Art. 33 (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract colectiv de muncă, părţile contractante vor stabili fondurile şi vor identifica sursele de finanţare, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acesteia.

(2)   Părţile contractante vor purta, în condiţiile legii, negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează aceste drepturi.

(3)   Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, să elaboreze, până la 31 martie 2013, un proiect de lege pentru salarizarea personalului din învăţământ, care să ţină seama de importanţa socială a acestei categorii socio-profesionale. M.E.N. se obligă să înainteze Guvernului acest proiect de lege până la data de 1 iunie 2013 şi să depună diligentele necesare în vederea adoptării acestuia de către Parlamentul României până la data de 1 iulie 2013.

(4)   ISJ Gorj se obligă să întreprindă demersurile necesare pentru salarizarea la timp a întregului personal din toate unităţile şi instituţiile aflate în subordinea sa.

(5)   ISJ Gorj  poate verifica, potrivit competenţelor, modul în care fiecare unitate/instituţie prevăzută în Anexa nr. 4 a fundamentat cheltuielile de personal cu ocazia elaborării proiectului de buget. În cazul în care se constată erori în modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se vor efectua rectificări, în condiţiile legii.

Art. 34 (1) Salarizarea personalului didactic se face cu respectarea următoarelor principii:

a)   salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;

b)  salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice, în care sunt incluse sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani şi sporul de suprasolicitare neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul de vechime în muncă, compensaţiile tranzitorii, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământ special, gradaţia de merit, indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar şi profesori pentru învăţământul primar;

c)   pe lângă salariul de bază, personalul didactic beneficiază, după caz, de indemnizaţie de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, sporuri pentru condiţii de muncă;

d) din veniturile proprii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, se pot stabili salarii diferenţiate, reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

(2) Salarizarea personalului didactic auxiliar se face cu respectarea următoarelor principii:

a)   salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;

b)   salariul de bază este format din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică, la care se adaugă, după caz: sporul pentru vechime în muncă, compensaţiile tranzitorii, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământ special, gradaţia de merit şi sporul de stabilitate;

c)   pe lângă salariul de bază, personalul didactic auxiliar beneficiază, după caz, de sporuri pentru condiţii de muncă;

d)  din veniturile proprii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 se pot stabili salarii diferenţiate, reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

(3) Salarizarea personalului nedidactic se face cu respectarea următoarelor principii:

a)  salariul brut al personalului nedidactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de lege, care nu fac parte din salariul de bază;

b)   salariul de bază este diferenţiat pe funcţii, grade şi trepte profesionale, între limite, potrivit legii, în funcţie de complexitatea şi importanţa muncii depuse; acesta include sporul pentru vechime în muncă şi compensaţiile tranzitorii;

c)   pe lângă salariul de bază, personalul nedidactic beneficiază, după caz, de sporuri pentru condiţii de muncă:

d)  din veniturile proprii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 se pot stabili salarii diferenţiate, reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de bază, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

(4)  În condiţiile legii, compensaţiile se acordă pentru sporurile şi indemnizaţiile avute în plată la data de 31 decembrie 2009 şi care nu se mai regăsesc în acte normative privind salarizarea, aplicabile începând  cu data de 1 ianuarie 2010.

(5)  Beneficiază de toate drepturile salariale personalul didactic calificat care a prestat activitate   didactică începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar, dar căruia, din motive independente de voinţa sa, nu i s-a încheiat contract individual de muncă cu această dată. În acest caz, decizia de numire se emite cu data de 1 septembrie a anului şcolar.

(6)  Pentru personalul din învăţământul preuniversitar salarizat prin plata cu ora sau cumul, calculul drepturilor salariale se face conform dispoziţiilor legale.

Art. 35 (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar beneficiază la fiecare tranşă de vechime în învăţământ/grad/treaptă profesională de un spor de 3%, pentru suprasolicitare neuropsihică, inclus în salariul de bază.

(2) Personalul didactic şi didactic auxiliar cu o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să facă demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a salarizării, perioadele în care personalul didactic sau didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prezentului contract colectiv de muncă, în concediu de maternitate şi concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani), precum şi perioada stagiului militar, să nu întrerupă vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate.

(3) Personalul didactic care desfăşoară activitate de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul preşcolar şi profesorii pentru învăţământul primar, inclusiv cei din învăţământul special, primesc o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. Aceasta se include în salariul de bază şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. De acest drept beneficiază şi personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte la clasele de învăţământ forma seral/frecvenţă redusă.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale va face demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a salarizării, personalul didactic care predă în unităţile de învăţământ la clase integrate cu elevi care provin din unităţile de învăţământ special sau din medii defavorizate să beneficieze de un spor de 15% din salariul de bază al funcţiei didactice, care să se includă în salariul de bază.

Art. 36 (1) Părţile convin asupra următoarelor drepturi salariate suplimentare:

a) spor pentru vechimea în muncă, calculată după cum urmează:

Tranşa   de vechime

Spor la salariul de bază

3-5 ani

5%

5-10 ani

10%

10-15 ani

15%

15-20 ani

20%

peste 20 ani

25%

Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat conform prevederilor de mai sus, se plăteşte începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea.

b) spor de până la 15% din salariul de bază, acordat diferenţiat personalului didactic care

asigură predarea la clase simultane în învăţământul primar şi gimnazial, astfel:

♦       15% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 4 clase;

♦       10% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 3 clase;

♦       7% din salariul de bază personalului care asigură predarea simultană la 2 clase;

c)  spor de 15% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite pentru personalul din unităţile de învăţământ special, conform legii;

d)  spor de 75% din salariul de bază calculat conform art. 34,  pentru orele suplimentare, dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu ore libere plătite, conform art. 20 alin. (4) din prezentul contract;

           e) spor de 100% din salariul de bază calculat conform art. 34 şi o zi liberă plătită, pentru activitatea prestată într-o zi de repaus săptămânal, zi liberă sau de sărbătoare legală ori religioasă, inclusiv pentru participarea la olimpiadele şcolare/concursurile din calendarul M.E.N.;

           f) alte sporuri, acordate conform Regulamentului prevăzut de art. 33 alin. (5) din prezentul contract colectiv de muncă.

(2) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele drepturi:

a)  personalul din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii;

b)  în caz de deces al unui cadru didactic, cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale: această sumă se plăteşte de unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4, la care a fost angajat salariatul decedat, prin deducere din cota de C.A.S. datorată casei teritoriale de pensii;

c)  în caz de deces al unui membru de familie, se acordă un ajutor de deces conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat;

d) personalul din învăţământ beneficiază de tichete cadou, în condiţiile legii. Părţile semnatare stabilesc acordarea de 7 tichete cadou pentru fiecare din următoarele evenimente:

– Începutul anului şcolar;

– Ziua Educaţiei (5 octombrie);

– Ziua Naţională (1 decembrie);

– Crăciun;

– Paște;

– 1 Martie;

– Ziua Învăţătorului.

e)  personalul din învăţământ beneficiază de tichetele de creşă, în condiţiile legii;

(3) Ministerul Educaţiei Naţionale va face demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a salarizării, să fie reglementate următoarele drepturi:

a) un salariu de bază plătit mamei de către unitatea instituţia de învăţământ prevăzută în Anexa nr. 4, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată sau în cazul decesului acesteia, soţul/tatăl copilului va beneficia de această plată; ajutorul se acordă şi în cazul mamelor care au născut gemeni,  tripleţi,  etc.,  pentru fiecare dintre copii;

b)  indemnizaţie de cel puţin cinci salarii de bază pentru salariaţii care se pensionează;

c) un ajutor financiar care reprezintă echivalentul în lei a 100 EURO, pentru personalul didactic calificat, în vederea achiziţionării de cărţi şi/sau programe educaţionale, manuale şcolare, reviste de specialitate şi auxiliare didactice.

(4) În fila de buget a fiecărei unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 4 se vor evidenţia sumele necesare plăţii drepturilor băneşti care se cuvin personalului acesteia. Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 sunt obligate să calculeze şi să transmită ordonatorilor principali de credite şi inspectoratelor şcolare sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, potrivit legii.

(5) Angajatorii care din vina lor, nu acordă salariaţilor drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi sancţionaţi disciplinar, conform legii.

Art. 37 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi promovat la următoarea treaptă profesională/grad profesional, prin examen, conform legii.

Art. 38 Părţile contractante convin ca personalul din învăţământ să beneficieze de următoarele premii:

a)  un premiu anual, în condiţiile legii;

b)  un premiu lunar din suma de 2% din fondul de salarii, în condiţiile legii, pe baza criteriilor stabilite de către comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, criterii elaborate avându-se în vedere rezultatele în activitate, considerate ca valoroase pentru unitate/instituţie; criteriile vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin afişare la sediul unităţii/instituţiei respective; fondul de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an calendaristic şi în acelaşi scop;

c)  salariaţii care se pensionează vor primi o DIPLOMĂ DE FIDELITATE pentru întreaga activitate desfăşurată în învăţământ, cu menţiuni personalizate, care se înmânează în prezenţa salariaţilor din unitate/instituţie;

d)  premiile prevăzute de art. 265 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e)  o primă de instalare, în condiţiile legii.

Art. 39 (1) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, până la data de 14 a lunii în curs pentru luna precedentă, înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract.

(2) Salariul este confidenţial, unitatea instituţia având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.

(3) În vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), unitatea/instituţia va înmâna lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite şi modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plată.

(4) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile lucrătoare, precum şi cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive răspund disciplinar potrivii legislaţiei în vigoare.

(5) ISJ Gorj, unităţile administraţiei publice locale şi unităţile instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, în condiţiile legii, depun toate diligentele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, urmăresc modul în care se derulează execuţia bugetară pentru unităţile instituţiile subordonate, potrivit competenţelor legale.

Art. 40. Neacordarea, cu vinovăţie, de către conducătorii unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, a drepturilor reglementate de prezentul contract colectiv de muncă reprezintă abatere disciplinară.

Art. 41 (1) În vederea acordării la timp a tuturor drepturilor ce se cuvin personalului din învăţământul preuniversitar potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncă, precum şi pentru asigurarea unei finanţări corecte şi complete a unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, ISJ Gorj  împreună cu sindicatele semnatare se obligă ca, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să efectueze demersuri în vederea încheierii unui protocol cu Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Finanţelor Publice Locală şi Ministerul Sănătăţii.

(2) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, împreună cu organizaţiile sindicale afiliate la sindicatele semnatare ale prezentului contract, sunt obligate să facă demersuri în vederea încheierii unor protocoale cu prefecturile, consiliile judeţene şi locale, în care să fie prevăzute obligaţiile concrete ce revin părţilor semnatare ale protocoalelor şi sursele de finanţare a cheltuielilor unităţilor/instituţiilor respective.

(3) Proiectele cadru ale protocoalelor sunt prevăzute în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentului contract colectiv de muncă.

 

 

CAPITOLUL V

SĂNĂTATEA Şl SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 

Art. 42 (1) Părţile se obligă ca, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să realizeze un program concret de măsuri pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, în scopul ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.

(2) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de către salariaţi.

(3) În cadrul responsabilităţilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 au obligaţia să ia măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

(4) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă.

(5) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă şi la normele privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască si să le respecte în procesul muncii.

(6) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor noi norme de sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în conformitate cu noile norme.

Art. 43 (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă cu condiţii normale, deosebite şi speciale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite sunt stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Locurile de muncă cu condiţii speciale sunt stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Art. 44 (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 împreună cu organizaţiile sindicale, semnatare ale prezentului contract vor nominaliza locurile de muncă, în vederea încadrării acestora în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau speciale, în condiţiile legii.

(2) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 împreună cu organizaţiile sindicale, semnatare ale prezentului contract vor evalua, în condiţiile legii, locurile de muncă nominalizate la alin. (1);

(3) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 au obligaţia de a depune la casa teritorială de pensii avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă. Costul activităţii legate de obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă se suportă de către angajator.

(4) Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite se face de către unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 împreună cu organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract.

(5) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 sunt obligate să supună controlului medical periodic persoanele care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.

(6) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale se realizează cu îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011.

Art. 45. Pentru prestarea activităţii în locuri de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariaţii beneficiază, după caz, în condiţiile legii, de: sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie specifică, concedii suplimentare, reducerea vârstei de pensionare, echipamente şi materiale de protecţie gratuite.

Art. 46 (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor asigura, pe cheltuiala lor, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate a muncii. În acest scop, conducerile unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 vor prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi vor solicita ordonatorilor principali de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.

(2) La cererea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract, unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor face dovada solicitării sumelor necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie, în cadrul comisiei paritare.

(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere o anumită vestimentaţie specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă de către angajator.

(4) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă atrage răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Nerespectarea obligaţiilor ce revin angajatorilor privind protecţia muncii constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, în condiţiile legii.

Art. 47 (1) La nivelul fiecărei unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 4 se constituie comitetul de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Modalitatea de constituire a acestuia şi timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă – considerat timp efectiv lucrat vor fi prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4  la prezentul contract.

(2) Prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 se vor prevedea măsuri concrete în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 319/2006. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, este salarizat corespunzător.

(3) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de angajator periodic, prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau ai salariaţilor, acolo unde nu există sindicate.

(4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii, pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

(5) Organizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă este cuprinsă în regulamentul intern şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin comunicare şi instruire directă de către angajator, precum şi prin afişare la sediul unităţii/instituţiei.

(6) Unitatea/instituţia are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 48 (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile semnatare ale prezentului contract convin asupra următoarelor standarde minime:

           – amenajarea ergonomică a locului de muncă:

–  asigurarea condiţiilor de mediu – iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparaţii în spaţiile în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ, birouri, etc.;

–  dotarea treptată a spaţiilor de învăţământ cu mijloace modeme de predare: calculator, videoproiector, aparatură audio-video, table şi mijloace de scris nepoluante/ecologice, etc.;

–  asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ;

–  amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cancelarii, cantine. vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus etc.;

         – diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.

(2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 şi organizaţiile sindicale, semnatare ale prezentului contract, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 49. La începutul fiecărui an şcolar, ISJ Gorj  prezintă, în condiţiile legii, în cadrul comisiei paritare, raportul privind starea învăţământului preuniversitar din Gorj.

Art. 50 (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor organiza la încadrarea în muncă şi ori de câte ori este nevoie, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii. Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, unităţile/instituţiile asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.

(2) Pentru salariaţii din unităţile şi instituţiile finanţate prin bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale, angajatorul va asigura fondurile necesare pentru efectuarea examinărilor medicale obligatorii.

(3) Examinarea medicală are ca scop şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

(4) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 sunt obligate să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii salariaţilor, aceşti nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente acestor servicii.

(5) Personalul din învăţământ beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medicale şi psihologice şcolare, precum şi în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat, cu consultarea federaţiilor sindicale semnatare, între Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza trimiterii medicului de familie, în policlinicile şi unităţile spitaliceşti menţionate în Protocol. Personalul din învăţământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare fiind asigurate, în condiţiile legii, de către angajator.

(6) Personalul din învăţământ beneficiază gratuit de vaccinare împotriva bolilor infecto­contagioase, în caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportată, în condiţiile legii, din bugetul angajatorului.

Art. 51 În vederea asigurării sumelor necesare efectuării examinărilor medicale periodice, inclusiv a examinării medicale a salariaţilor care desfăşoară cel puţin 3 ore de muncă de noapte, în proiectul de buget al fiecărei unităţi/instituţii prevăzute în Anexa nr. 4, la finanţarea complementară, se vor prevedea sumele pentru aceste examinări, în conformitate şi cu dispoziţiile art. 105 alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 52 Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, prin încheierea de contracte cu cabinete specializate de medicina muncii, în condiţiile legii, în termen de 60 de zile de la aprobarea bugetelor acestora.

Art. 53 Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, împreună cu Ministerul Sănătăţii, să stabilească incompatibilităţii de ordin medical cu funcţia didactică şi să elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din învăţământ, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoarea prezentului contract.

Art. 54 (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor încadra sau menţine în funcţie/pe post persoanele cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

(2) Unităţile  instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 asigură, cu prioritate, trecerea salariaţilor care au recomandare medicală în alte locuri de muncă, pe posturi vacante şi, după caz, reconversia profesională a acestora, în condiţiile legii.

(3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau accidente de muncă se suportă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 55 (1) Unităţile/instituţiile menţionate în Anexa nr. 4 sunt obligate să prevadă în proiectele de buget sumele necesare pentru acordarea celor 6 călătorii/an dus-întors pe mijloacele de transport feroviare şi/sau auto, pe linii interne, cu reducere de 50%, pentru personalul din învăţământ, în condiţiile legii.

Art. 56 (1) Personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reşedinţă i se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4.

(2) În cazul în care nu există mijloace de transport în comun pentru localităţile prevăzute la alin. (1), transportul salariaţilor se poate asigura cu microbuzele care realizează transportul elevilor, pe rutele de transport ale elevilor.

(3) Cadrele didactice de sprijin şi itinerante care îşi desfăşoară activitatea la una sau mai multe unităţi de învăţământ sau la domiciliul/reşedinţa elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu/reşedinţă.

Art. 57 (1) Personalul din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea cazării, a mesei şi a tratamentului, în bazele de odihnă şi tratament, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În acest sens,  Ministerul Educaţiei Naţionale va sprijini demersurile federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de bilete de odihnă şi tratament pentru salariaţii din învăţământ, în perioada vacanţelor şcolare.

(2) Personalul din învăţământ care însoţeşte preşcolari sau elevi în tabere şi sau excursii beneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa. De aceleaşi drepturi beneficiază şi copiii acestora în vârstă de până la 14 ani.

(3) Copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate in învăţământul preuniversitar sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare, precum şi de plata sumelor ce sunt solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei/şcolii.

(4) Copiii personalului din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate in învăţământul preuniversitar (părinte, întreţinător legal) au prioritate şi beneficiază de gratuitate în internate şi cămine studenţeşti. În acest scop,  Ministerul Educaţiei Naţionale alocă pentru studenţi sumele necesare, iar instituţiile de învăţământ superior asigură cazarea gratuită în cămine studenţeşti. De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar asigură cazarea în internate şi vor face demersurile necesare către consiliile locale/judeţene pentru alocarea sumelor.

(5) În vederea alocării sumelor prevăzute la alin. (4), unităţile de învăţământ/instituţiile de învăţământ superior au obligaţia ca, în cel mult 30 de zile de la începerea anului şcolar universitar, să transmită inspectoratelor şcolare/Ministerul Educaţiei Naţionale tabelele cu numărul elevilor/studenţilor care urmează cursurile unităţii/instituţiei de învăţământ superior şi care beneficiază de gratuitate la cazare.

(6) Întregul personal din învăţământ este scutit de plata sumelor de bani percepute pentru eliberarea actelor de studii, a certificatelor de obţinere a gradelor didactice şi a altor documente personale.

 

CAPITOLUL VI

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

Art. 58 În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorilor şi salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 59 Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.

Art. 60 (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în condiţiile legii.

(2)  Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(3)  Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(4)  Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.

Art. 61 (1) În învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic, contractele individuale de muncă se încheie intre instituţia/unitatea de învăţământ reprezentată de director şi salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. Pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, contractul individual de muncă se încheie între instituţia unitatea de învăţământ reprezentată de director şi salariat.

(2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala angajatorului.

(3) La solicitarea scrisă a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta, afiliată la unul din sindicatele  semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistenţă la încheierea/modificarea contractului individual de muncă.

Art. 62 (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.

(2)  În situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe perioadă determinată.

(3)  Personalul din învăţământ poate încheia contract de muncă cu timp parţial, în condiţiile legii şi ale prezentului contract colectiv de muncă.

(4)  Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei, se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, respectiv 01 septembrie – 31 august a fiecărui an şcolar sau până la încadrarea unui cadru didactic calificat.

(5)  Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenţi ai învăţământului mediu cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei, se încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, respectiv septembrie – iunie corespunzător structurii anului şcolar, la care se adăugă perioada concediului legal de odihnă sau până la venirea unui cadru didactic calificat.

Art. 63 (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor şi organizaţiilor sindicale, semnatare ale prezentului contract, în termen legal, posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora.

(2)  Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 are obligaţia, sub sancţiunea prevăzută de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

(3)  Modalitatea concretă de îndeplinire a obligaţiei prevăzută la alin. (2) va fi stabilită prin contractele colective încheiate la unităţilor/instituţiilor de învăţământ prevăzute în Anexa nr. 4.

(4)  Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde, după caz, elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii.

Art. 64 (1) Mişcarea personalului didactic se realizează în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale.

Art. 65. În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4 obţin aceleaşi rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea postului.

Art. 66 (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată  a contractului de management, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează:

 

–  30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

–  90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare şi control.

(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor din sistemul naţional de învăţământ
preuniversitar, la încheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, se stabileşte o perioadă de probă, după cum urmează;

a)  5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni:

c)  30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

(3) Pe durata perioadei de probă salariaţii beneficiază de toate drepturile şi au toate obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, prezentul contract colectiv de muncă, regulamentul intern şi contractul individual de muncă.

(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă/vechime efectivă în învăţământ.

Art. 67. Desfăşurarea activităţii didactice în regim de plata cu ora se face potrivit dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora se face prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, între instituţia/unitatea de învăţământ prevăzută în Anexa nr. 4, reprezentată prin director şi salariat. Remunerarea activităţii astfel desfăşurate se face conform prevederilor legale în vigoare şi a prezentului contract colectiv de muncă.

Art. 68 Drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor sunt stabilite, în condiţiile legii, prin prezentul contract, prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 şi prin contractele individuale de muncă.

Art. 69. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

Art. 70 (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

(2)  Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv.

(3)  În mod excepţional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

(4)  Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

a)      durata contractului;

b)     locul muncii;

c)      felul muncii;

d)     condiţiile de muncă;

e)      salariul;

f)   timpul de muncă şi timpul de odihnă.

(5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la alin. (4) sau la art.17 alin. (3) din Codul  muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adiţional la acesta.

(6)  Modificările privind salarizarea, gradele didactice, gradele treptele profesionale, gradaţiile şi celelalte date prevăzute în actele normative şi/sau administrative cu caracter normativ sunt operate de drept, imediat şi cu exactitate, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens.

(7)  În situaţia în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părţilor, actul adiţional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data realizării acordului de voinţă al părţilor.

(8)  În situaţia excepţională în care contractul individual de muncă este modificat unilateral de către angajator, actul adiţional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data încunoştiinţării în scris a salariatului despre elementul/elementele care se modifică.

Art. 71 (1) Detaşarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Delegarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi delegarea şi detaşarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic se fac în condiţiile şi cu acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.

Art. 72 (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de Codul muncii, de legislaţia specială, precum şi de prezentul contract colectiv de muncă.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale parţilor, stabilite, conform prezentului contract colectiv de muncă, contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 şi contractelor individuale de muncă, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) În situaţia suspendării contractului individual de munca din motive imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

(5) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă, unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 nu poate opera nici o modificare a contractului individual de muncă, decât cu acordul salariatului.

Art. 73 (1) Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate, i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul său de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată redobândirea capacităţii de muncă şi, deci, încetarea calităţii de pensionar. Rezervarea catedrei postului didactic încetează şi de la data emiterii, de către medicul expert al asigurărilor sociale, a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă.

(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, aceştia urmând a fi reintegraţi pe funcţia/postul deţinute la data pierderii capacităţii de muncă sau, în caz contrar, pe un post corespunzător studiilor şi aptitudinilor profesionale ale acestora.

Art. 74 (1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii de cel puţin 75% din salariul de bază al locului de muncă ocupat funcţiei îndeplinite, la care se adaugă toate sporurile şi indemnizaţiile care se includ în salariul de bază.

(2)    Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

(3)    În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.

Art. 75 (1) Contractul individual de muncă poate înceta:

a)  de drept;

b)  ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;

c)  ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii.

(2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situaţiile prevăzute de art. 56 din Codul muncii.

Art. 76 (1) Este interzisă concedierea salariaţilor:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală:

b) pentru exercitarea dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.

(2) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:

a)  pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;

b)  pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei:

c)      pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e)  pe durata concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap:

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani:

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;

h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat;

i) pe durata efectuării concediului de odihnă;

j) pe durata rezervării catedrei postului didactic.

Art. 77 (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa angajatorului în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, au fost prevăzute asemenea interdicţii.

(2) Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariaţilor este
determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii. Desfiinţarea trebuie să fie efectivă, cu o cauză reală şi serioasă.

(3) Desfăşurarea activităţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de muncă.

Art. 78 (1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intenţia de concediere organizaţiei sindicale din care face parte salariatul, cu 5 zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei de încetare.

(2)   În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică, constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală, salariatul beneficiază de o compensaţie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de muncă în condiţiile art. 64 din Codul muncii.

(3)        Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi de plăţi compensatorii, conform legii.

(4)   În situaţia în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura în limita posibilităţilor, un alt loc de muncă. În ipoteza în care nu dispune de astfel de posibilităţi, precum şi în cazul salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana acestora, angajatorul va apela la agenţia locală de ocupare a forţei de muncă, în vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicina muncii.

Art. 79 (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilite prin prezentul contract colectiv de muncă.

(2)     Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională, prin examinare scrisă, orală şi/sau practică, se face de către o comisie numită de unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4. Din comisie va face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale, semnatare ale prezentului contract, desemnat de aceasta, al cărei membru este salariatul în cauză.

(3)  Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înainte:

a)  data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;

b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.

(4)  Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză.

(5)  În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a urmat cursuri de formare profesională în respectiva materie.

(6)   Rezultatele examinării şi concluziile comisiei de evaluare privind corespunderea necorespunderea profesională se consemnează într-un proces-verbal.

(7)         În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se adresează consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4 şi se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.

(8)   Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă, după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, conducătorul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 64 din Codul muncii, emite şi comunică decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia se motivează în fapt şi în drept, cu menţionarea rezultatelor evaluării, a termenului şi a instanţei la care poate fi contestată, se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii şi produce efecte de la comunicare.

Art. 80 (1) Salariatele/salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani, nu pot fi concediate/concediaţi pe motivul prevăzut de art. 61 lit. d) din Codul muncii, pe o perioadă de minim 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare.

(2) Durata exactă a perioadei de readaptare va fi stabilită prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4.

Art. 81 (1) În toate situaţiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 30 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz începe să curgă de la data comunicării salariatului a cauzei care determină concedierea.

(2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi care i se cuvin.

Art. 82 La încetarea contractului individual de muncă din motive ce nu ţin de persoana salariatului, unitatea /instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 va acorda acestuia o compensaţie stabilită Conform legii, în afara drepturilor cuvenite la zi.

Art. 83 (1) În cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:

a)  contractele individuale de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate/instituţie;

b) contractele individuale de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;

c)  contractele individuale de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, în anul şcolar respectiv.

(2)   În cazul în care, la nivelul unităţii/instituţiei, există mai multe posturi de aceeaşi natură şi unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiinţate, se va proceda la o evaluare obiectivă a performanţelor profesionale ale persoanelor care le ocupă.

(3)   Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii:

a)  dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate/instituţie, se desface contractul de muncă al salariatului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta  să poată fi concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiinţare;

b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;

c)  măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au in întreţinere copii, unicii întreţinători de familie, precum şi salariaţii care mai au cel mult trei ani până la pensionare.

(4)   În cazul în care măsura ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau perfecţionare profesională şi a încheiat cu unitatea/instituţia un act adiţional la contractul individual de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate în favoarea acesteia o anumită perioadă de timp, unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4 nu-i va pretinde acestuia despăgubiri şi nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionale de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată până la împlinirea termenului prevăzut în actul adiţional.

(5)   Hotărârea privind concedierile individuale se adoptă de comisia paritară de la nivelul
unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4.

Art. 84 (1) Unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4, care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de concediere individuală pentru motive neimputabile salariaţilor, are obligaţia de a încunoştinţa în scris organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă despre aceasta şi de a face publică măsura, prin publicare în presă şi la sediul unităţii/instituţiei. De asemenea, unitatea/instituţia are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, în aceleaşi condiţii existente anterior concedierii, fără concurs sau perioada de probă, dacă îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante.

(2)   Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării prevăzute la alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.

(3)   În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (1) nu îşi manifestă şi scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă oferit, unitatea/instituţia poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.

(4)   Unitatea/instituţia este obligată să încunoştinţeze în scris personalul didactic care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate,  în situaţia în care, la data începerii anului şcolar, se constată că postul/catedra a fost reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra respectivă. Directorul unităţii/instituţiei are obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul catedra deţinut(ă) anterior. Posturile/catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 85 (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, completate, după caz, cu prevederile art. 247-252 din Codul muncii.

(2)  Personalul nedidactic răspunde disciplinar potrivit dispoziţiilor art. 247-252 din Codul muncii.

(3)  Condiţiile concrete în care se efectuează cercetarea disciplinară prealabilă şi etapele care trebuie parcurse se stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, cu respectarea dreptului salariatului de a fi informat cu privire la fapta care i se impută şi actele cercetării, precum şi a dreptului de a se apăra.

Art. 86 (1) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând în scris unitatea/instituţia despre această situaţie, fără a fi obligaţi să-şi motiveze demisia. Contractul individual de muncă încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi, respectiv 30 de zile calendaristice, pentru salariaţii cu funcţii de conducere.

(2)   În cazul în care unitatea/instituţia refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă.

(3)   Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă unitatea/instituţia nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă.

 

CAPITOLUL VII

FORMAREA PROFESIONALĂ

 

Art. 87(1) Părţile înţeleg:

a)  prin termenul de formare profesională orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;

b)  prin termenul de formare profesională continuă procedura prin care o persoană, având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);

c)  prin comitete sectoriale de formare profesională – instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce dezvoltă, actualizează şi validează calificările din sectoarele respective de activitate.

(2) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe şi a calificărilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor.

(3) Formarea profesională a salariaţilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii cuprinse în “Clasificarea Ocupaţiilor din România” (COR), pe baza „standardelor ocupaţionale” şi a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.

(4)    Părţile convin să acorde întregul sprijin Comitetului sectorial pentru educaţie si formare profesională, cercetare-proiectare, sport, precum şi Direcţiei Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (DFCPIP).

(5)    Părţile convin să acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activităţii comitetului sectorial şi DFCPIP, precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul sectorului învăţământ preuniversitar, a unor activităţi proprii de formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.

            Art. 88 (1) ISJ Gorj  şi unităţile instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să asigure salariaţilor accesul periodic la formarea profesională.

(2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

a)  participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesională din ţară şi din străinătate;

b)  stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;

c)  stagii de practică şi de specializare în ţară şi în străinătate;

d) formare individualizată;

e)  stagii de perfecţionare organizate de organizaţiile sindicale reprezentative;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

(3) Perfecţionarea personalului didactic, didactic auxiliar,  precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control se face potrivit prevederilor Legii nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Formarea profesională cuprinde şi teme din domeniul relaţiilor de muncă convenite de unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 şi organizaţiile sindicale, semnatare ale prezentului contract.

                   Art. 89 (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să elaboreze anual planuri de formare profesională pentru toate categoriile de salariaţi, după consultarea organizaţiilor sindicale, semnatare ale prezentului contract sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

(2) Planurile de formare profesională fac parte integrantă din contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4.

(3) Planurile de formare profesională vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor în termen de 15 zile de la adoptarea lor, prin afişare la sediul tuturor unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4.

                  Art. 90 (1) Finanţarea activităţilor de perfecţionare şi conversie profesională, inclusiv definitivatul şi gradele didactice II şi I se suportă de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin alocarea din timp a sumelor necesare prin ISJ Gorj.

(2)   În vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzătoare gradului didactic obţinut la data începerii anului şcolar, unităţile de învăţământ şi instituţiile de învăţământ superior sunt obligate să elibereze adeverinţe care să ateste obţinerea gradului didactic, în termen de 30 de zile de la promovarea probelor.

(3)   Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic sau prin departamentele de specialitate, va desfăşura programe de formare şi conversie profesională pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Aceste programe vor fi elaborate în colaborare cu organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract.

                  Art. 91 (1) Unitatea/instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare profesională iniţiate de către aceasta.

(2)   În vederea asigurării sumelor necesare pentru formarea profesională a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, unitatea/instituţia va prevedea în bugetul propriu un capitol special destinat acestor cheltuieli.

(3)   Finanţarea formării profesionale a salariaţilor din unităţile de învăţământ preuniversitar se va completa cu sume alocate de la bugetele locale şi sau din venituri proprii ale unităţilor/instituţiilor, pentru formele de pregătire profesională solicitate de salariaţi, pentru care unitatea/instituţia suportă o parte din cost.

(4)   În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională, relevant pentru angajator pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, unitatea/instituţia va analiza cererea împreună cu organizaţia sindicală afiliată la sindicatele  semnatare ale prezentului contract, al cărui membru este salariatul, pentru a stabili dacă şi în ce măsură va suporta contravaloarea cursului.

Art. 92 (1) Salariaţii care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care presupun scoaterea parţială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariate prevăzute de art. 197 din Codul muncii şi le revin obligaţiile prevăzute de art. 198 din Codul muncii.

(2)     În cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesională de toate drepturile salariale care i se cuvin.

(3)     Perioada cât salariaţii participă la cursuri/stagii de formare profesională, cu scoaterea parţială/totală din activitate constituie vechime în muncă/în învăţământul/la catedră.

Art. 93 (1) Salariaţii beneficiază de concedii pentru formare profesională, conform art. 154 -158 din Codul muncii.

(2) În cazul în care unitatea/instituţia nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de 10 zile lucrătoare sau de 80 de ore, în această perioadă salariatul va beneficia de o indemnizaţie de concediu calculată ca şi în cazul concediului de odihnă.

Art. 94 Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să consulte organizaţiile sindicale, semnatare ale prezentului contract, anterior încheierii contractelor de adaptare profesională.

Art. 95. În cazul în care personalul didactic are două specialităţi principale sau o specialitate principală şi una secundară, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I pot fi obţinute la una dintre cele două specialităţi, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialităţile înscrise pe diplome. Aceste prevederi se aplică personalului didactic calificat, indiferent de modul de constituire a catedrei.

Art. 96 (1) Reconversia profesională a personalului din învăţământ se realizează prin instituţiile de învăţământul superior, casele corpului didactic, furnizorii de formare profesională, prin federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract şi organizaţiile sindicale afiliate acestora.

(2) Natura cursurilor şi modul de organizare şi de recrutare a candidaţilor vor fi stabilite în comisiile paritare de la nivelul ministerului şi al unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractelor colective ele muncă.

 

 

CAPITOLUL VIII

ALTE PREVEDERI ÎN LEGĂTURĂ CU DREPTURILE  ŞI

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

Art. 97 (1) ISJ Gorj/unităţile şcolare  se obligă să invite delegaţii desemnaţi de federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Această prevedere se aplică şi unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, care au obligaţia de a invita la şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii organizaţiilor sindicale desemnaţi de federaţiile semnatare ale prezentului contract. Procesul verbal încheiat cu această ocazie va consemna şi punctele de vedere ale reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi va purta, în mod obligatoriu, semnătura acestora.

(2)    Înştiinţarea organizaţiilor sindicale privind întrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare şi consiliilor de administraţie se face cu cel puţin 72 de ore înaintea şedinţei, comunicându-se ordinea de zi şi documentele ce vor fi discutate.

(3)    Hotărârile organismelor menţionate la alin. (2) şi copiile proceselor verbale ale şedinţelor acestora vor fi comunicate organizaţiilor sindicale în termen de 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei.

Art. 98 Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 62/2011, ISJ Gorj şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 vor pune la dispoziţia organizaţiilor sindicale semnatare ale contractelor colective de muncă ori le vor asigura accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii organizaţiilor sindicale având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor transmise cu acest caracter.

Art. 99 (1) Pentru participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, sunt degrevate la nivel naţional cadre didactice în echivalentul a maxim 120 de norme/posturi didactice,  la propunerea  federaţiilor  sindicale semnatare ale prezentului contract.

(2) Desemnarea cadrelor didactice prevăzute la alin.(1) se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi reprezentanţii federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 100  Unitatea/instituţia se obligă să asigure derularea în condiţii normale a procesului de învăţământ prin suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare sindicală, stagii de pregătire sindicală în ţară sau în străinătate schimburi de experienţă. precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv. Persoanele care suplinesc vor fi remunerate corespunzător pentru activitatea suplimentară efectuată.

Art. 101 (1) Unităţile/instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile sindicale, semnatare ale prezentului contract sunt obligate, în baza hotărârii comisiei paritare, să le pună la dispoziţie, cu titlu gratuit, spaţii şi dotări corespunzătoare funcţionării acestora.

(2)      ISJ Gorj  şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 recunosc şi asigură dreptul de folosinţă gratuită al organizaţiilor sindicale semnatare ale contractelor colective de muncă a spaţiilor în care se află sediile acestora, menţionate în sentinţele judecătoreşti rămase definitive/statutele acestora, pe toată perioada existenţei organizaţiei sindicale.

(3)      Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, aflată în proprietatea sau în folosinţa unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4,  în proprietatea sau folosinţa organizaţiilor sindicale, va putea  fi  folosită, cu titlu gratuit, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Art. 102 (1) Membrii de sindicat, aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, care au postul didactic/catedra rezervat(ă), beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de actele normative şi/sau administrative cu caracter normativ aplicabile în materie, precum şi de prezentul contract colectiv de muncă. Acestora li se recunoaşte ultimul calificativ obţinut anterior rezervării/degrevării.

(2)  Pe toată durata exercitării mandatului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale nu li se poate modifica contractul individual de muncă şi nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale.

Art. 103 (1) La cererea organizaţiilor sindicale, în baza acordului membrilor de sindicat,  ISJ Gorj  şi conducerile unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 vor dispune încasarea ratelor şi contribuţiilor la C.A.R. şi la bănci, precum şi a cotizaţiei sindicale pe stat de plată, de către persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele reţinute, aferente cotizaţiilor sindicale, vor fi virate în contul organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor semnatare ale prezentului contract.

(2)  Cotizaţia plătită de membrii organizaţiilor sindicale în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.

Art. 104  Unităţile/instituţiile recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele colective de muncă şi în contractele individuale de muncă.

Art. 105  Unităţile/instituţiile şi organizaţiile sindicale îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile proprii privind problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.

Art. 106  Sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de munca recunosc  dreptul unităţilor/instituţiilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii/instituţiei.

Art. 107 (1) ISJ Gorj şi sindicatele semnatare ale prezentului contract se recunosc drept parteneri de dialog social permanent.

(2)  Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv şi cele semnatare ale contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să asigure un climat normal de muncă, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă, a regulamentelor interne, precum şi a drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.

Art. 108 (1) Actul adiţional încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale – înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sub nr.53001/12.01.1998, devine parte integrantă a prezentului contract, până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Decizia nr.1306/11.08.2000 emisă de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 39/2007 devin parte integrantă a prezentului contract colectiv de muncă.

Art. 109  (1) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt, în condiţiile legii, considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractului colectiv de muncă la celelalte niveluri.

(2) Contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 110  Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin prezentul contract, în condiţiile legii.

Art. 111 În baza prevederilor prezentului contract colectiv de muncă vor începe negocierile în vederea încheierii contractelor colective de muncă la nivelul unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4.

Art. 112 (1) Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse în acord cu cele ale prezentului contract colectiv de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, modificându-se prin act adiţional.

(2) Unităţile/instituţiile vor încheia contracte individuale de muncă numai pentru salariaţii nou angajaţi.

Art. 113  În toate situaţiile de reorganizare a unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 sau de restructurare a reţelei de învăţământ, drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept.

Art. 114  La stabilirea condiţiilor de muncă şi a criteriilor de normare pentru personalul din învăţământ se va ţine cont de convenţiile internaţionale aplicabile la care România este parte semnatară, de Recomandarea UNESCO-OIM privind Statutul cadrului didactic.

Art. 115 (1) ISJ Gorj  şi unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să nu înstrăineze patrimoniul învăţământului, să nu îşi dea avizul în vederea înstrăinării acestuia către o terţă persoană şi să recupereze, conform legii, toate spaţiile şi terenurile care au aparţinut de drept învăţământului.

(2) Persoanele care se fac vinovate de încălcarea prevederilor alin. (1) vor fi sancţionate potrivit legii.

Art. 116  Regulamentul intern se întocmeşte de către unitatea/instituţia prevăzută în Anexa nr. 4  cu consultarea obligatorie a organizaţiilor sindicale din unitate/ instituţie, afiliate la federaţiile semnatare ale prezentului contract.

Art. 117 Prezentul contract colectiv  de muncă produce efecte de la data înregistrării acestuia şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişare în toate unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 4, prin grija conducerilor acestora.

Art. 118 În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicate, unităţile şi instituţiile în care se aplică clauzele negociate prin prezentul contract colectiv de muncă sunt cele prevăzute în Anexa nr. 4.

Art. 119  ISJ Gorj  şi conducerile unitarilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 nu vor da curs sesizărilor, plângerilor sau reclamaţiilor anonime, conform legii.

Art. 120 Prevederile prezentului contract colectiv de muncă sunt minimale la negocierea contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor de învăţământ particular acreditate. În cazul neîncheierii contractelor colective de muncă la nivelul acestora, prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică şi salariaţilor acestora, drepturile salariale ce li se cuvin fiind acordate din fondurile proprii ale angajatorilor.

 

 

PĂRŢILE:

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

 

Inspector Școlar General:

prof. Ion Ișfan

 

 

 

UNIUNEA SINDICATELOR  LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT GORJ

Preşedinte:                                                                                 
    prof. Constantin Huică

 

 

 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TG-JIU

Preşedinte:

prof. Florinela Ponta                                                                                  


 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.