Gradația de merit pentru dascăli, la fel ca anul trecut


 

inspectoratul-scolar-judetean-gorjAșa cum a anunțat Revista ȘCOALA GORJEANĂ, Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar rămân aproximativ ca în anul precedent. De asemenea, profesorii care rămân la catedră după vârsta de pensionare beneficiază de gradație de merit până la încheierea perioadei de acordare a acesteia. Calendarul desfășurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit prevede că în perioada 17 martie – 3 aprilie 2014 profesorii care participă la concurs își depun dosarele și obțin avizele la nivelul școlii.

 În Metodologie se arată că de gradație de merit beneficiază personalul didactic calificat care desfășoară activități didactice de predare. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2014. Personalul didactic din învățământ care a beneficiat de gradație de merit până la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.
Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul Inspectoratului Școlar  Județean Gorj se scade numărul de gradații acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice.

Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată în vederea pensionării. Insă profesorii titulari menținuți în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea Educatiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gradație de merit, pe perioada menținerii ca titulariîn învățământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit.

 

Cum se acordă gradația de merit?

Inspectoratul Școlar Județean Gorj  evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă in raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013.

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă – ponderea 80%:

-rezultate deosebite obținute în pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;

-inițierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de invatamant;

-performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza /judeteana/interjudeteana/ nationala/internationala, desfasurate in coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei Nationale;

-performante dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale

-pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene, nationale si internationale incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale

-organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean;

-organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinte

-activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultati de invatare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala

-activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara si de educatie incluziva, organizarea unor programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national, avizate de inspectoratul scolar)

-activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;

activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;

-crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei Nationale

 

2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 10%:

-elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;

– elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar;

-elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;

-activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international,

– participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori,

– contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN

-activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic

activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, si in comisiile nationale de specialitate/control

 

3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%:

-proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;

-proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal

 

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională – ponderea 5%:

-atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

-realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant

 

 

Calendarul Concursului de acordare a gradației de merit

17 februarie – 7 martie 2014: Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar
10 – 14 martie 2014: Comunicarea fiselor de evaluare, de catre inspectoratul scolar, in teritoriu
17 martie – 3 aprilie 2014: Intocmirea si depunerea, de catre candidati, a dosarelor si obtinerea avizelor la nivelul unitatii de invatamant
4 – 11 aprilie 2014: Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
14 – 28 aprilie 2014: Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
29 aprilie – 13 mai 2014: Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit
14 – 16 mai 2014: Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
19 mai 2014: Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar
20 – 21 mai 2014: Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
22 – 26 mai 2014: Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii
27 – 28 mai 2014: Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
29 – 30 mai 2014: Inaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitatile de invatamant, validat in vederea acordarii gradatiei de merit
11 august 2014: Emiterea ordinului ministrului Educatiei Naționale

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.