Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-COV 2 în școli și universități(proiect)


Capitolul I – Măsuri privind funcționarea sistemului de învățământ

Secțiunea 1 – Dispoziții generale

Art.1 Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS –COV 2, în unitățile și instituțiile de învățământ,  în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari  ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.

Art.2 Măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ  în condiții de siguranță epidemiologică  pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS –COV 2 se aprobă prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Secțiunea 2 – Domeniul învățământ preuniversitar

Art.3 (1) În funcție de situația epidemiologică, Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor și elevilor în unităţile de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Propunerea unității de învățământ preuniversitar prevăzută la alin (1), avizată de  Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București se înaintează Comitetului  Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării prin hotărâre.

(3) Comitetul  Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență dispune prin hotărârea adoptată în condițiile alin. (2) atât cu privire la  perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate cât și cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de unitatea de învățământ preuniversitar, în funcție de situația epidemiologică.

(4) Inspectoratele Școlare Județene /Inspectoratul Școlar al Municipiului București comunică săptămânal Ministerului Educației și Cercetării măsurile dispuse de către Comitetul  Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

(5)În situația în care se impune prelungirea perioadei de aplicabilitate a hotărârii  Comitetului  Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(4).

(6) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar, suspendate în condițiile alin (1)- (4), în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, cu avizul Direcției Județene de Sănătate Publică/ Direcția de Sănătate Publică București, cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a Inspectoratului Școlar Județean /Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Art.4 Unitățile de învățământ vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și a internetului, în baza metodologiei-cadru elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și aprobată prin ordin al ministrului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

Art.5 În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație, în unitățile de învățământ, activitățile prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitățile practice pedagogice, pot fi realizate prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și prin alte modalități alternative de educație.

Art.6 În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/inspectoratul școlar al Municipiului București pot solicita autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Secțiunea 3 – Domeniul învățământ superior

Art.7 (1) În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderi publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.

(2) Modalitatea de desfășurare a activităților didactice poate fi stabilită astfel:

a) prezența fizică a  studenților la toate activitățile didactice;

b) prezența fizică a studenților la anumite activități didactice, stabilite conform hotărârii Senatului universitar;

c)suspendarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior.

(3) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ suspendate în condițiile alin. (1) și (2) lit. b) și c), în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărâre a Senatului universitar, după obținerea avizului Direcției Județene de Sănatate Publică/Direcția de Sănătate Publică București, care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță epidemiologică, pentru reluarea activității.

Art.8 (1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  aferente  anului universitar 2020 – 2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 – 2021 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și a internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță.

(2) Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.

Art.9 (1) În situația în care activitățile prevăzute la art. 287 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară prin intermediul tehnologiei și a internetului, norma didactică se stabilește cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate prin intermediul tehnologiei și a internetului în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și la distanță sunt recunoscute.

(3) Participarea studenților și studenților doctoranzi la activități de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice realizate prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și la examenele prevăzute la art. 143 și art. 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit metodologiilor proprii, aprobate de instituțiile de învățământ superior.

Art.10 Termenele opozabile furnizorilor de educație din domeniul învățământului superior, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau menținerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din același act normativ, se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului universitar 2021 –  2022.

Capitolul II. Modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Art.11 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. 1. La art. 66 după alineatul (1) se introduc alineatele (11) și (12) care vor avea următorul cuprins:

„(11Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începânddin anul școlar 2020-2021.

(12Aplicarea prevederilor alin. (11)se va finaliza pentru toate clasele până la începerea anului școlar 2025 – 2026.”

  1. 2. La art.66 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4) care va avea următorul cuprins:

„ (4) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de orede predare şi evaluare în programa școlară aprobată.

3. La articolul 172 alin. (1) lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,a) sunt programe destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral sau care au participat și au obținut certificatul de excelență la competițiile Marie Sklodowska Curie organizate de Comisia Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor”.

4. La art.241, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin.  1^1, cu următorul cuprins:

”(1^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute la  art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  din cadrul  etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului. ”

5. La art.242, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin 4^1, cu următorul cuprins:

(4^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație, în unitățile de învățământ, prin excepție de la prevederile art.242. alin. (4) personalul didactic de predare, care are o vechime la catedra de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, poate obține gradul didactic II, cu condiția promovării următoarelor probe:

a) cel puțin două  inspecții școlare, care se pot realiza și  prin intermediul tehnologiei și a internetului;

b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.”

6. La art.242, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin 5^1, cu următorul cuprins:

” (5^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ, pentru obținerea gradului didactic I,  colocviul de admitere, inspecțiile școlare  precum și susținerea lucrării  metodico-științifice se pot  realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului”.

7. La art.242, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. 6^1, cu următorul cuprins:

(6^1) Prin derogare de la prevederile alin.(6), pentru anul școlar 2020-2021, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor  pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta poate fi repetată în anul școlar următor. ”

8. La art.242, după alin.( 7), se introduce un nou alineat, alin. 7^1, cu următorul cuprins:

(7^1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ,  pentru  acordarea gradului didactic I  prin echivalarea titlului științific de doctor, inspecțiile școlare se pot  realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului.”

Sursa: http://www.stiripesurse.ro

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.