Detaşările în interesul învăţământului în Gorj în luna august 2013


inspectoratul-scolar-judetean-gorjÎn timp ce câteva sute de cadre didactice din judeţul Gorj se pregătesc de examenul de Titularizare, din 30 iulie a.c., unii titular speră să obţină sau să prelungească o detaşare. Ultima categorie de cadre didactice vor avea un răspuns în ultima parte a lunii august 2013. Iată câteva precizări importante din partea iSJ Gorj:

Detaşare în interesul învăţământului;

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după concurs se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) – (10), prin detaşare în interesul învăţământului.

Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea de învăţământ primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie. Personalul didactic titular solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea.

Condițiile specifice care trebuie îndeplinite  de candidat(avize/atestate)

Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului conform Calendarului. Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală trebuie să promoveze aceste probe conform art. 31 alin. (5) – (6).

Probe practice/orale

Cadrele didactice titulare care solicită transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate de pe posturi didactice/catedre similare .

Evaluarea probei practice/orale, se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte – inspector şcolar de specialitate/metodist; membri – câte doi profesori care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice, cu specializări în profilul postului; secretar – directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului, se consemnează prin „admis” sau „respins”. Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obţinute la probele practice/orale. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului, se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 5 – 12 din Metodologie. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de cadrele didactice titulare în etapele de transfer pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, de detaşare în interesul învăţământului sau de detaşare la cerere prin concurs specific rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru mobilităţile personalului didactic titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2013-2014, exceptând ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs.

Organizarea şi desfăşurarea etapei de detaşare în interesul învăţământului

(1) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea de învăţământ primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie. Personalul didactic titular solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul.

(2) Certificarea documentelor se face de către directorul unităţii de învăţământ în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea.

(3) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare. Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi.

(4) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată se detaşează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.

(5) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate, pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului, în primul an după concurs, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar.

Data Activitatea
16-20 august 2013 Înregistrarea acordurilor la unităţile de învăţământ;Înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror    restrângere de activitate  nu   a   fost soluţionată  prin transfer  sau detaşare în interesul    învăţământului, la inspectoratele şcolare;

 

21-22 august  2013 Organizarea   şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 
23 august 2013 Discutarea    şi  soluţionarea  propunerilor pentru detaşare în interesul  învăţământului în consiliile  de administraţie  ale  unităţilor  de învăţământ    şi  transmiterea  listei  cadrelor didactice detaşate    în  interesul   învăţământului   la inspectoratele şcolare;
26 august 2013 Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare  a   aprobării detaşărilor în interesul învăţământului; 
27 august 2013 Soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere  de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate; 
30 august 2013 Emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului. 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.