EXCLUSIV Noutățile din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de învățământ preuniversitar


 

HuicaConstantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, a prezentat în exclusivitate la emisiunea VIAȚA GORJULUI realizată de Cornel Șomâcu, elemente din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învățământ preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii în data de 13 noiembrie 2014, valabil pe o perioadă de un an de la data înregistrării, cu posibilitatea de prelungire.

Elemente de noutate în contractul colectiv de muncă:

 1. Pauza de masă de 20 de minute care se include în programul de lucru, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic -a 23 (1) din contract;
 2. Declararea ca zi nelucrătoare a celei de-a treia zi de Paști – art. 28alin. (4) a treia liniuță;
 3. Acordarea a 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală, dacă nu se acordă sporuri la salariul de bază – 28 alin. 6;
 4. Menținerea numărului de zile de concediu de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic – art. 29 alin. (1);
 5. La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ – art. 29 alin.(2) teza finală;
 6. Acordarea de zile libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului – 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii ( Legea nr. 91/2014 prevede că angajatorul nu are obligația de a plăti drepturile salariale aferente) – art. 30 alin. (1) lit. h);
 7. Reglementarea, la art. 30 alin. (3), a procedurii pentru acordarea zilei/zilelor libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului;
 8. Inserarea, la art. 30 alin. (5) din contract, a dreptului cadrelor didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare, la 6 luni de concediu plătit.
 9. Introducerea, la art. 31, a alineatelor (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ / inspectoratului şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectivă.

(5) Concediul prevăzut la alin. (4) poate fi acordat și anterior împlinirii a 10 ani de vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învățământ, care nu și-a valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fără plată și cumulat, în doi ani școlari, în baza unei declarații pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii.

 1. Introducerea, la art. 32 alin.(1) din contract, a dreptului celuilalt părinte la un concediu de cel puțin o lună din perioada totală a concediului pentru creșterea copilului,în conformitate cu dispozițiile art. 11 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Modificarea   33  alin. (3) astfel:

(3) Ministerul Educaţiei Naționale se obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, să elaboreze, până la 31 ianuarie 2015, un proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, care să țină cont și de dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Introducerea, la art. 33,aalineatului (4), cu următorul cuprins:

(4) Ministerul Educaţiei Naționale se obligă ca, începând cu data de 1 ianuarie 2015, să introducă coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție, care să țină cont  inclusiv de structura personalului, specificul activității etc. în hotărârile emise anual de Guvern privind determinarea costurilor standard per elev/preșcolar.

 1. Modificarea alineatului (5) al art. 33 astfel:

(5) Ministerul Educaţiei Naționale se obligă ca, împreună cu federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, să finalizeze în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea prezentului contract, Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora. Ministerul Educaţiei Naționale se obligă să depună diligenţele necesare în vederea aprobării acestui Regulament prin hotărâre de Guvern până la data de 15 ianuarie 2015.

 1. Introducerea, la articolul 33, a alineatului 7, conform căruia:

(7) Ministerul Educaţiei Naționale împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract se obligă ca, în termen de 30 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să facă demersuri la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru adoptarea actului normativ privind plata, în primul semestru al fiecărui an, a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar.

 • Modificarea art. 35 alin.(2) astfel:

(2) Personalul didactic și didactic auxiliar cu o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază. Ministerul Educației Naționale se obligă ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, să facă demersurile necesare pentru ca, în actul normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, perioadele în care personalul didactic sau didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii educației naționale nr. 1/2011 și prezentului contract colectiv de muncă, şi concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, după data de 12 mai 2011 (data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011), precum și perioada stagiului militar să nu întrerupă vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate.

 1. Completarea alineatului (3) al art. 35:

(3) Personalul didactic care desfășoară activitate de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii profesorii pentru învățământul preșcolar și profesorii pentru învățământul primar primesc o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. Pentru învățământul primar special, indemnizația de 10% se acordă astfel încât pentru fiecare clasă de elevi să se plătească o singură indemnizație de dirigenție unuia dintre cadrele didactice care desfășoară activități specifice de diriginte. Indemnizația se include în salariul de bază şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. De acest drept beneficiază şi personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte la clasele de învăţământ forma seral/frecvenţă redusă, pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare, precum și cel aflat în situație de cumul de norme.

 1. Modificarea art. 36 alin. (2) lit.b), în sensul prevederii dreptului personalului din învățământ de a beneficia de indemnizație de instalare;
 2. Modificarea art. 36 alin. (3) lit. c) astfel: acordarea unei sume forfetare, pentru dezvoltare profesională, reprezentând echivalentul în lei a minimum 100 euro, pentru personalul didactic.

19.Modificarea art. 41 alin. (1) care are următorul conținut:

(1) În vederea acordării la timp a tuturor drepturilor ce se cuvin personalului din învăţământul preuniversitar potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncă, precum şi pentru asigurarea unei finanţări corecte şi complete a unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, Ministerul Educaţiei Naționale împreună cu federaţiile sindicale semnatare se obligă ca, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să efectueze demersuri în vederea încheierii unui protocol cu Ministerul Finanţelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 1. Modificarea art. 67 teza a II-a în sensul introducerii cumulului de norme, cumul de norme introdus în învățământul preuniversitar prin art. I pct. 85 din O.U.G. nr. 49/2014, care a modificat Legeaeducației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

21.Introducerea, la art. 71, a unui alineat nou, alineat (3), cu următorul cuprins:

(3) Personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitățile prevăzute în Anexa nr. 4 poate fi transferat, în condițiile legii, la cerere sau în interesul învățământului, de la o unitate de învățământ la alta.

 1. Modificarea art. 76 alin. (1) lit. e) astfel: e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. Modificarea art. 78 alin. (5), în sensul stabilirii datei de 31 martie 2015, ca dată pentru elaborarea proiectului de lege privind acordarea plăților compensatorii;
 3. Modificarea art. 80 alin. (1) astfel:

(1) Salariatele/Salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani,  nu pot fi concediate/concediaţi pe motivul prevăzut de art.  61 lit. d) din Codul muncii, pe o perioadă de minim 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare.

 1. Introducerea, la art. 91, a alineatului (2), cu următorul cuprins:

(2) Unitatea/instituția va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea personalului nedidactic la instruirea periodică în vedere însușirii noțiunilor fundamentale de igienă, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1225/5031/2003, cu modificările ulterioare.

 1. Modificarea art. 96 alin. (1): Reconversia profesională a personalului din învăţământ se realizează prin instituţiile de învăţământ superior, casele corpului didactic, prin federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract și organizaţiile sindicale afiliate acestora sau orice altă persoană juridică, acreditate sau autorizate ca furnizori de formare profesională.
 2. Modificarea și completarea art. 97 alin. (1)

(1) Ministerul Educaţiei Naționale se obligă să invite delegaţii desemnaţi de federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Această prevedere se aplică şi unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 4, care au obligaţia de a invita la şedinţele consiliului de administraţie reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federațiilor semnatare. Acești reprezentanți sunt desemnaţi de organizațiile sindicale afiliate, în baza împuternicirilor acordate acestora de federaţiile semnatare ale prezentului contract. Procesul verbal încheiat cu această ocazie va consemna şi punctele de vedere ale reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi va purta, în mod obligatoriu, semnătura acestora.

 1. Modificarea art. 100 care are următorul conținut:

Art. 100. Unitatea/instituția se obligă să asigure derularea în condiţii normale a procesului de învăţământ prin suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare profesională/sindicală, stagii de pregătire profesională/sindicală – în ţară sau în străinătate – schimburi de experienţă, precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv. Persoanele care suplinesc vor fi remunerate corespunzător pentru activitatea suplimentară efectuată.

 1. Modificarea art. 102 alin. (1) astfel:

Art. 102 (1) Membrii de sindicat, aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract, care au postul didactic/catedra rezervat(ă), beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de actele normative şi/sau administrative cu caracter normativ aplicabile în materie, precum și de prezentul contract colectiv de muncă. Acestora li se recunoaşte ultimul calificativ obţinut anterior rezervării/degrevării.

 1. Modificarea art. 104 care are următorul cuprins: Unitățile/instituțiile recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele colective de muncă şi în contractele individuale de muncă.
 2. Introducerea art. 105 cu următorul conținut: Ministerul Educației Naționale și inspectoratele școlare consiliază unitățile de învățământ în vederea accesării de către acestea a fondurilor europene
 3. Modificarea art. 105 (devenit art. 106) astfel: Art. 106. Unitățile/instituțiile şi organizaţiile sindicale afiliate la federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile proprii privind problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.
 4. Introducerea art. 117 cu următorul cuprins:

ART. 117 (1) Salariații din învățământ beneficiază de egalitate de șanse, înțeleasă ca acces nediscriminatoriu la:

 1. a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
 2. b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
 3. c) venituri egale pentru munca de valoare egală;
 4. d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
 5. e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
 6. f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 7. g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
 8. h) organizații sindicale și profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea.

(2) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:

 1. a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în regulamentul intern;
 2. b) să prevadă în regulamentul intern sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru salariații care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) şi la art. 11 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;
 3. c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;
 4. d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

(3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; stabilirea remuneraţiei; beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; evaluarea performanţelor profesionale individuale; promovarea profesională; aplicarea măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

(4) Salariații au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale ai cărei membri sunt pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.

(5) Reprezentanții organizaţiilor sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract din unitățile prevăzute în Anexa nr. 4, cu atribuții pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă, primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor. Opinia reprezentanţilor sindicali se menţionează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002.

(6) În cazul în care sesizarea/reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, are dreptul să sesizeze secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.