Gradațiile de merit, calendar întârziat în 2018


 

Ministerul Educației Naționale a aprobat Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat. Printre noutatile din acest an se numara creșterea punctajelor pentru anumite criterii de evaluare și stabilirea unui punctaj minim de 65 de puncte dintr-un total de 110 de puncte posibile pentru acordarea gradației de merit. Potrivit surselor noastre, numărul de gradații de merit la nivelul Gorjului este în scădere deoarece se reduce și numărul de posturi didactice.

MEN a emis OMEN nr. 3.633/03.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018. Printre elementele de noutate față de anii trecuți, presa centrală a sesizat  creșterea punctajelor pentru anumite criterii de evaluare (performanțe dovedite în pregătirea preșcolarilor și elevilor distinși la olimpiade și concursuri școlare, participarea – în calitate de autor/coautor – la elaborarea de manuale școlare și alte resurse educaționale, rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate), precum și stabilirea unui punctaj minim de 65 de puncte dintr-un total de 110 de puncte posibile pentru acordarea gradației de merit.

Profesorii trebuie să-și depună dosarele în perioada 21 mai – 12 iunie 2018, iar pe 27 iulie inspectoratele afișează rezultatele. Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut.

Gradația de merit se acordă prin concurs pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani, potrivit Legii Educației Naționale.

GRAFICUL Concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2018

14 mai 2018 Inspectoratele școlare stabilesc numărul gradaţiilor de merit
15 – 18 mai 2018 Inspectoratele comunică școlilor fişele de evaluare, numărul gradaţiilor de merit şi punctajul minim pe categorii de personal şi pe discipline
21 mai – 12 iunie 2018 Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul școlii, și realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral
12 – 15 iunie 2018 Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative la secretariatul inspectoratului şcolar
18 – 29 iunie 2018 Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
2 – 13 iulie 2018 Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare
16 – 17 iulie 2018 Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
18 iulie 2018 Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar
19 – 23 iulie 2018 Depunerea contestaţiilor
24 – 26 iulie 2018 Soluţionarea contestaţiilor
27 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale la inspectoratele şcolare
30 iulie 2018 Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic validat în vederea acordării gradaţiei de merit
30 august 2018 Emiterea ordinului ministrului educaţiei

Pentru beneficiari!

La concursul pentru acordarea gradației de merit pot să participe profesorii cu vechime de cel puțin 5 ani, evaluați cu calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar, fără sancțiuni disciplinare sau penale “în perioada pentru care se realizează evaluarea” şi care au performanţe în:

– inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competițiile școlare recunoscute de Ministerul Educației etapa judeţeană, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017;
– prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerințe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

La concurs poate să ia parte și personalul didactic auxiliar cu vechime de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată, fără sancțiuni disciplinare sau penale.

Profesorii care, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, au îndeplinit şi funcţii de conducere pot să participe la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Criteriile pentru acordarea gradației de merit

Criteriul activităţilor complexe (pentru personalul didactic de predare – maximum 77 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere – maximum 30 puncte):

– rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor, materializate în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fișa de apreciere a progresului copilului preșcolar înainte de intrarea în clasa pregătitoare;

– rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul tehnologic și vocațional, pe baza datelor statistice de la nivelul școlii – maximum 6 puncte pentruprofesori /maximum 1 punct pentru directori;

 iniţierea, aplicarea la clasă a unor metode de predare – învățare – evaluare inovative, preluate din cercetarea educaţională de profil, promovate în cadrul unor proiecte cu finanțare externă (inclusiv schimburi de experiență sau mobilități), a unor proiecte la nivel județean (în parteneriat cu instituții de învățământ superior de profil sau organizații neguvernamentale cu experiență relevantă în domeniu) sau promovate de Ministerul Educaţiei la nivel național, prin scrisorile metodice – maximum 6 puncte pentru profesori /maximum 1 punct pentru directori;

– performanţe dovedite în pregătirea preșcolarilor și elevilor distinşi la olimpiade şcolare sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor /premiilor și mențiunilor speciale cel puțin la etapa judeţeană, incluse în programul de activităţi şi în calendarul Ministerului Educaţiei sau pregătirea loturilor olimpice de elevi – maximum 20 puncte pentru profesori /maximum 4 puncte pentru directori;

– rezultatele deosebite obţinute în centrele de excelență, în Centrele de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru educaţie timpurie, certificate de inspectorul de specialitate/organizaţia coordonatoare și/sau rezultate deosebite obținute cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul școlii / inspectorul de specialitate sau directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – maximum 4 puncte pentru profesori /maximum 3 puncte pentru directori;

– participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile de profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar – maximum 8 puncte pentru profesori /maximum 1 punct pentru directori
rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate (preşcolarii sau elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţăm ântul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunități sărace, comunități izolate, părinți plecați în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.) – maximum 12 puncte pentru profesori /maximum 2 puncte pentru directori;

– implicare în activitatea de tratare diferențiată a preșcolarilor/elevilor din grupele/ clasele cu regim simultan /alternative educaţionale și/sau în implementarea programelor sociale (ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, Masa caldă, Programul pentru şcoli etc.) – maximum 2 puncte pentru profesori /maximum 1 punct pentru directori;

– implementarea unor proiecte educaționale inovatoare, recunoscute și aprobate la nivel local/județean/interjudețean/național/ internațional (ex.de domenii: educație parentală, educație ecologică, educație pentru sănătate, educație financiară, educație emoțională, educație incl uzivă, educație remedială – inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educație interculturală, învățare cooperativă, educație pentru mișcare etc.) și/sau implicarea în implementarea programului “Şcoala după şcoală” ca activitate în norma didactică, respectiv a programului „A doua şansă” – maximum 3 puncte pentru profesori /maximum 1 punct pentru directori;

– participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei sau la conceperea unor resurse educaționale deschise /auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor și părinților la materiale educaționale de calitate – maximum 16 puncte pentruprofesori /maximum 16 puncte pentru directori.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.