EXCLUSIV Codul de Etică pentru Învățământul Preuniversitar(proiect 2018)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare ,,Cod”) este elaborat în baza art. 10 şi art. 16 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.
(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia şi care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc funcţia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi control şi personal didactic asociat în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în inspectoratele şcolare și unitățile conexe ale acestora, denumite in continuare „personal didactic”, și care au obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.
Art. 2. -Codul funcţionează ca un sistem de standarde de conduită capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
Art. 3. – Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului didactic;
b)ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;
d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

CAPITOLUL II
VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 4. – Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a. imparțialitate și obiectivitate;
b. independență și libertate profesională;
c. responsabilitate morală, socială și profesională;
d. integritate morală și profesională;
e. confidențialitate și respectul pentru sfera vieții private;
f. primatul interesului public;
g. respectarea și promovarea interesului superior al educabilului;
h. respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;
i. respectarea autonomiei personale;
j. onestitate și corectitudine;
k. atitudine decentă și echilibrată;
l. toleranță și încurajarea diversității în domeniul educațional;
m. autoexigență în exercitarea profesiei;
n. interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității/instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității/domeniului în care își desfășoară activitatea;
o. implicare în democratizarea societății;

Art. 5. – În relaţiile cu educabilii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită:
a)ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a educabililor prin:
a1)supravegherea pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;
a2)interzicerea agresiunilor verbale şi/sau fizice şi a tratamentelor umilitoare/degradante, asupra educabililor;
a3)asigurarea protecţiei fiecărui educabil, prin denunţarea formelor de violenţă verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
a4)combaterea oricăror forme de abuz;
a5)interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu educabilii;
b)interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
b1)fraudarea examenelor;
b2)solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
b3)traficul de influenţă şi favoritismul;
b4) meditaţiile contra cost, cu proprii educabili;
c)asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;
d) susținerea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui educabil.
Art.6. – În relaţia cu părinţii/tutorii legali, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a. stabilirea unei relații de încredere mutuală și a unei comunicări deschise;
b. respectarea confidențialității informațiilor și datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie;
c. nu acceptă sau impune, în relația cu părinții/tutorii sau susținătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite;
d. poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere cele deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor non-gratuite.

Art. 7. – În relaţiile colegiale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a. relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
b. evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi.
Art. 8. – Personalul didactic, care îndeplinește funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care este membru în structuri de conducere, va respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient;
b) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;
c) aplicarea obiectivă și imparțială a reglementărilor legale și a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform atribuțiilor/responsabilităților/sarcinilor de serviciu din fișa postului;
e) interzicerea oricărei forme de constrângere/abuz din perspectiva funcției deținute;
f) interzicerea oricărei forme de hărțuire/discriminare a personalului didactic.
Art. 9. – În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:
a) să folosească dotările și baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte;
b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) să organizeze activități care pot pune în pericol vădit siguranța și securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ;
d) să consume substanțe psihotrope, etnobotanice și/sau alcool;
e) să încurajeze consumul de substanțe psihotrope, etnobotanice si alcool de către educabili;
f) să organizeze pariuri și jocuri de noroc.
Art. 10. – În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic va respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
• asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
• responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor educabilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a educabilului impun acest lucru.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI COD

Art. 11. – Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza cu bună credință  Comisia județeană/a municipiului București de etică. Sesizările trebuie făcute în scris, pe adresa electronică sau fizică, a Comisiei de etică. Sesizările pot fi individuale sau colective și primesc un număr de înregistrare care se comunică persoanei/persoanelor care au făcut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etică trebuie să dea un răspuns oficial.
Art. 12.-Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, precum şi cele privind analizarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. -Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
Art. 14. – Prin prevederile prezentului Cod, activitățile Comisiilor județene de etică/comisiei de etică a municipiului București nu se substituie activităților comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și nici activităților instituțiilor statului abilitate.
În cazurile în care Comisia județeană de etică identifică indicii cu privire la săvârșirea unei abateri disciplinare, va înainta sesizarea/petiția către autoritatea/instituția abilitată de lege în vederea
cercetării disciplinară.
Art. 15. -Aprobarea propunerilor de modificare și completare a prevederilor prezentului Cod se face în Consiliul național de etică, cu votul a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri, în cadrul întâlnirilor bianuale ale Consiliului național de etică.
Art. 16. –Încălcările prevederilor prezentului cod de etică reprezintă abateri disciplinare și vor fi sancționate de către autoritatea abilitată de lege, conform legislației în vigoare.
Art. 17-Unitățile și instituțiile din sistemul național de educație au obligația de a transpune prevederile din prezentul Cod de etică.
Art. 18. -Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naționale.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.